Menu
Obec Horní Němčí
Horní Němčí

Charitní dům sv. Václava

Popis realizace poskytování sociálních služeb

 

Název poskytovatele: Charita Uherský Brod

Druh služby: pečovatelská služba

Identifikátor: 1806627

Forma: služby terénní

Název zařízení a místo poskytování: Pečovatelská služba Horní Němčí Horní Němčí 158, 687 64 Horní Němčí

Územní působnost: správní obvod ORP Uh. Brod – obec Horní Němčí a Slavkov

Kontaktní osoba: Markéta Hurtová

 

Poslání

 

Posláním terénní Pečovatelské služby Horní Němčí je individuálně zajistit podporu, pomoc a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službou chceme působit na osoby aktivně, podporovat jejich samostatnost, motivovat je v činnostech, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Službu poskytujeme v zájmu osob a v náležité kvalitě.

 

Cíl služby

 

Cílem služby je zajištění podpory, pomoci a péče lidem, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a jejich domácnost a nemohou si péči zajistit jinak.

 

Cílová skupina

 

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám žijícím v obci Horní Němčí a Slavkov bez omezení věku.

 

Zásady poskytování sociální služby

 

1. Důstojnost lidské osoby

· jednáme s klientem v úctě člověka k člověku a v respektu k jeho lidské existenci

· chráníme základní lidská práva a svobody klientů

· máme empatický a rovný přístup – v duchu rovnocenného partnerství

2. Individuální přístup

· vnímáme jedinečnosti každého klienta s jeho bio-psycho-sociálními a duchovními vlastnostmi · službu máme nastavenou dle individuálních potřeb klienta a pružně reagujeme na jejich případné změny

· podporujeme klienta v aktivním přístupu k rozhodování o způsobu, rozsahu či průběhu poskytované služby

3. Podpora soběstačnosti

· podporujeme a motivujeme klienta v jeho schopnostech tak, aby dokázal uspokojovat své základní životní potřeby a zapojoval se do přirozeného života společnosti.

· motivujeme klienta k aktivní účasti při řešení vlastní nepříznivé sociální situace

4. Kvalita

· pomáháme při zachování či zlepšení kvality života klienta · kontrolujeme a hodnotíme kvalitu poskytovaných služeb · podporujeme profesionální rozvoj pracovníků · naplňujeme zákonem stanovené Standardy kvality sociální služby

 

Jednání se zájemcem o službu, vstup klienta do služby

 

Podnět k zavedení pečovatelské služby může dát zájemce nebo jiná oprávněná osoba osobně, telefonicky nebo písemně. Se zájemcem jedná sociální pracovnice nebo vedoucí. Informace o službě jsou zájemci předány srozumitelnou formou s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat tak, aby zájemce mohl zhodnotit, zda bude služba naplňovat jeho potřeby, a mohl se rozhodnout, zda ji využije či nikoli. Zájemci předáváme Žádost o poskytnutí služby, kontakty, vzorovou smlouvu, Vnitřní pravidla, Ceník. V případě zájmu o poskytování služby zájemce vyplní a doručí Žádost o poskytnutí služby. O zařazení Žádosti do Evidence zájemců a žadatelů bude žadatel vyrozuměn do 30ti dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že žadatel spadá do cílové skupiny a jsou splněny zákonné podmínky proběhne s žadatelem tzv. sociální šetření, kde sociální pracovník nebo vedoucí služby podrobně zmapují sociální situaci žadatele, stanoví si cíle spolupráce, plán a rozsah průběhu služby. To je zaznamenáno v Individuálním plánu, který je zpracován před podpisem Smlouvy. Pokud dojde mezi poskytovatelem a žadatelem o službu k dohodě, přistupuje se k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby. Nesplňuje-li žadatel podmínky pro poskytování pečovatelské služby, je odmítnut. Jeho Žádost je zařazena do Evidence odmítnutých zájemců a žadatelů, přičemž obdrží písemné, nebo telefonické vyrozumění s odůvodněním zamítnutí jeho Žádosti. V rámci základního sociálního poradenství odmítnutému žadateli doporučujeme jiné řešení, dáváme kontakty na jiná vhodná zařízení apod. Poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

 

Popis služby

 

Naplnění základních činností ze zákona

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

· pomoc a podpora při podávání jídla a pití · pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek

· pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru

· pomoc při přesunu na lůžko nebo invalid. vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

· pomoc při úkonech osobní hygieny

· pomoc při základní péči o vlasy a nehty

· pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

· zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

· dovoz nebo donáška jídla

· pomoc při přípravě jídla a pití

· příprava a podání jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

· běžný úklid a údržba domácnosti

· pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

· donáška vody

· topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topného zařízení

· běžné nákupy a pochůzky

· velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti

· praní a žehlení osobního nebo ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

· doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

· doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

 

Pravidla poskytování služby

 

Poskytování pečovatelské služby se řídí:

· Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

· Prováděcí vyhláškou zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb., v platném znění

· Standardy kvality sociálních služeb

· Vnitřními směrnicemi organizace

· Vnitřními pravidly služby

 

Metody práce

 

· Rozhovor

· Pozorování

· Individuální plánování

· Základní sociální poradenství

· Výkon přímé péče

 

Pravidla pro vyřizování stížností

 

Poskytovatel má vypracována pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, připomínek a námětů, která jsou závazná pro všechny jeho pracovníky. Pokyny pro klienty k podávání stížností jsou nedílnou součástí Vnitřních pravidel Pečovatelské služby Horní Němčí.

 

Pravidla pro ukončení služby

 

Klient může Smlouvu vypovědět kdykoliv s okamžitou platností, bez udání důvodu. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi Klientovi, a to pouze z těchto důvodů:

a) Klient porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a Pravidel. Za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby,

b) Klient vzhledem ke změně svých možností, schopností a přání potřebuje jiný druh služby,

c) zánik služby z důvodů finančních nebo provozních. Výpovědní lhůta může být Poskytovatelem v odůvodněných případech, uvedených v Pravidlech, zkrácena až na jeden pracovní den od doručení výpovědi Klientovi. Smlouva může být ukončena v případě, že Klient nevyužívá činnosti služby po dobu delší než 3 měsíce. Smlouva může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran.

 

Úhrady za služby

 

Úhrady pečovatelské služby se řídí dle platného Ceníku, který je v souladu s úhradovou vyhláškou zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb. a rozsahem poskytovaných služeb. Platný ceník je zveřejněn na www.uhbrod.charita.cz

 

Další doplňující informace

 

Provozní doba: Pondělí – Neděle od 6:00 do 22:00 hod.

Maximální okamžitá kapacita služby: 2 klienti v jeden okamžik

 

Specifikace okamžité kapacity služby:

 

Pondělí – Pátek:

od 6:00 do 14:00 hod. – okamžitá kapacita 2 klienti

od 14:00 do 22:00 hod. – okamžitá kapacita 1 klient

Sobota – Neděle, svátky:

od 6:00 do 22:00 hod. – okamžitá kapacita 1 klient

Kontakt

Obecní úřad
Horní Němčí 113
68764 Horní Němčí
Telefon: 572648821
E-mail: obec@horninemci.cz
ID Datové schránky: ksdbq3r

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 18 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 28/17 °C
pondělí 15. 7. oblačno 30/19 °C
úterý 16. 7. polojasno 29/19 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:167
TÝDEN:1705
CELKEM:1063840

Horní Němčí
  • 1261První písemná zmínka

  • 826Počet obyvatel

  • 340Metrů nad mořem

  • 1805Hektarů

Obec Horní Němčí

Obec Horní Němčí se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy na úpatí Bílých Karpat pod Velkou Javořinou v nadmořské výšce 340 m. První písemnou zmínkou o obci je Zakládací listina cisterciáckého kláštera ve Vizovicích z roku 1261, ve které je uvedena jako jedna z hranic darovaných statků - "Nemtschi potok". Za dlouhá staletí nadvlády šlechty se v pestré historii vystřídalo v obci 22 šlechtických rodů, nejdéle z nich Liechtensteinové a následkem majetkových poměrů obec patřila ke čtyřem panstvím a šesti statkům.