Menu
Obec Horní Němčí
Horní Němčí

Chráněná území

Přírodní rezervace DRAHY

Velmi členité pastviny a louky o výměře 15,0797 ha, asi 1 km jihovýchodně od obce. Nachází se v nadmořské výšce 400-500 m.n.m., v katastru obce Horní Němčí. Zřízeno Vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti dne 1.8.1991.

Geologické poměry

Geologický podklad je tvořen svodnickým souvrstvím bělokarpatské jednotky magurského flyše s vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci. Půda hnědá místy oglejená, štěrkovitá, mělká. Povrch je velmi členitý, na štěrkovém podkladu vytvořeny strže, erozní rýhy a lokální sesuvy, především v horní části lokality.

Ochrana

Ojedinělá ukázka druhotně vzniklého stanoviště s mělkou půdou a xerotermními společenstvy, místy odpovídající svým složením skalním stepím. Genofond unikátních druhů rostlin a živočichů, řada druhů zde dosahuje severní hranice svého geografického rozšíření v rámci Evropy.

Botanika

Území rezervace pokrývají teplomilné porosty s rozptýlenou zelení tvořenou jalovci obecnými, borovicí lesní a černou, keři hlohů, dřínem jarním a růží šípkovou, na vlhčích místech s olší lepkavou. Ve spodní části je situován višňový sad, kolem cesty je stará alej ořešáků, na jejichž kmenech byl zjištěn vymírající lišejník terčovka Parmelia exasperata, u horního okraje rezervace roste stará mohutná hrušeň

Lokalita DrahyPR Drahy je velmi cenná botanická lokalita s vegetací stepních luk svazu Cirsio-Brachypodio pinnati s dominantními travinami sveřepem vzpřímeným a válečkou prapořitou. Z orchidejí se vyskytuje jeden z nejvzácnějších druhů Bílých Karpat tořič včelonosný (nalezen roku 1981 místním občanem Pavlem Garajem), dále vstavač bledý, vstavač osmahlý, vstavač mužský, vstavač vojenský, vstavač nachový, pětiprstka žežulník, pětiprstka hustokvětá a vemeník dvoulistý. V roce 2004 zde byla Pavlem Garajem objevena populace kriticky ohroženého vstavače trojzubého, který byl v Bílých Karpatech považován za vyhynulý. Dále zde rostou kosatec trávolistý a kosatec dvoubarevný, sasanka lesní (v současnosti jediná lokalita na okrese Uh. Hradiště), kakost krvavý, kozinec dánský, ledenec přímořský, hadí mord nachový a koulenka prodloužená (jediná lokalita na moravské straně Bílých Karpat). Dalšími druhy jsou prvosenka jarní, starček stinný, vítod nahořklý, černohlávek velkokvětý, bradáček vejčitý, hořec křížatý, hořec brvitý a hořeček žlutavý karpatský, nalezen roku 2005 botaničkou Ivanou Jongepierovou. V mechovém patru byly zjištěny vápnomilné druhy mechů a lišejníků. V horní části lokality se nachází několik pěnovcových svahových pramenišť s mokřadními společenstvy. Vyskytuje se zde několik ohrožených druhů ostřic jako ostřice ječmenovitá, ostřice oddálená, ostřice pozdní a ostřice šupinoplodá, dále skřípinka smáčknutá, suchopýr širolistý a kozlík dvoudomý.

Zoologie

Lokalita je významným biotopem teplomilných druhů bezobratlých, především hmyzu. Ze vzácných brouků je zajímavý výskyt chrobáka ozbrojeného, majek Meloe rugosus a Meloe proscarabeus, krasce uherského a zatím bylo zjištěno také 62 druhů střevlíků včetně vzácného druhu Carabus scabriusculus. Z motýlů byl zde nalezen otakárek ovocný, žluťásek barvoměnný, ohniváček černočárný, vřetenuška ligrusová, modrásek hořcový a černoskvrný, ostruháček ostružinový, bělopásek dvouřadý a píďalka jalovcová. Na jediném místě v regionu jihovýchodní Moravy byl zjištěn zavíječ skvrnitý, velmi hojná je kudlanka nábožná. Z mravenců bylo doposud zjištěno 29 druhů a 44 druhů pavouků. Z obratlovců zde žije užovka hladká a ještěrka zelená. Drahy jsou taky hnízdištěm a útočištěm ptactva, vyskytuje se zde ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, pěnice vlašská, pěnice hnědokřídlá, chřástal polní, dudek chocholatý a další běžné druhy jako drozd zpěvný, kukačka, sojka apod.

Historie

Celé území sloužilo v minulosti jako málo úživná extenzivní pastvina pro kozy, ovce, a skotu. To přispělo k erozi půdy a vzniku terénních rýh a nerovností. Po úpadku soukromého zemědělství došlo k opuštění lokality a postupnému zarůstání náletovými dřevinami, především hlohem, šípkem, borovicí lesní a olší. V roce 1995 bylo území zbaveno většiny náletu a také bylo obnoveno kosení.

Území je třeba pravidelně kosit a podle potřeby odstraňovat náletové dřeviny. Údržba pastvou skotu není příliš vhodná, mimo jiné dochází k poškozování porostů jalovce, varovným příkladem je stav sousední lokality Vinohrádky. V současné době o tuto lokalitu pečuje Český svaz ochránců přírody Jalovec Horní Němčí.

Přírodní památka BAHULSKÉ JÁMY

Květnaté bělokarpatské louky rozsáhlého lučního komplexu Lesné o výměře 14,0908 ha, asi 4 km jihovýchodně od obce Horní Němčí na severovýchodním úbočí vrcholu Lesná. Nachází se v nadmořské výšce 625 až 675 m.n.m., v katastru obce Horní Němčí. Zřízeno Vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 1.8.1991.

Geologické poměry

Geologický podklad je tvořen svodnickým souvrstvím bělokarpastké jednotky magurského flyše s vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci. Lokalita se vyznačuje mírně členitým mikroreliéfem s úpady, sesuvy a slabými vrstevnými prameny. Na svahových suťových sedimentech zem hnědá oglejená a typická, zrnitosti středně těžké.

Ochrana

Jedna z posledních ukázek zachovalých květnatých bělokarpatských luk lučního komplexu Lesné. Území je hodnotné také z hlediska krajinného rázu.

Botanika

Původně druhově bohaté bělokarpatské louky s dominantním sveřepem vzpřímeným a kostřavou žlábkatou, byly vlivem necitlivého hospodaření a nadměrného hnojení silně ochuzeny, podobně jako okolní luční porosty komplexu Lesné. Ze vzácnějších druhů rostlin se zde vyskytuje prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, vstavač mužský, hlavinka horská, dále zde rostou lilie zlatohlávek, orlíček planý a mochna bílá. Druhově bohaté společenstvo epifytických lišejníků rostoucích na soliterních dubech reprezentují vousatec hnědavý, terčovka Parmelia acetabulum, rožďovky Ramalina sp. a terčovníky Xanthoria polycarpa a Calicium salicinum.

Zoologie

Květnaté louky, které jsou protkány křovinatými hrázemi a soliterními duby, představují útočiště pro vzácné a ohrožené druhy bezobratlých, především hmyzu. Ze vzácných motýlů zde byl zjištěn např. perleťovec kopřivový, žluťásek barvoměnný, píďalky- černokřídlec krablicový a šedokřídlec Treitschkeův (která však zřejmě v 90-tých letech dvacátého století vyhynula v celých Bílých Karpatech), píďalka malebná, přástevník angreštový, přástevník užankový, pabourovec pampeliškový aj. Zajímavý je výskyt vzácných druhů fytofágních brouků. Byli zde nalezeni např. nosatci Alophus weberi a Donus intermedius, dřepčík Longitarsus brunneus, krytonosci Mogulones pallidicornis a Mogulones curvistriatus, krytohlavec Cryptocephalus gridellii a lalokonosec Otiorhynchus equestris. Plazi jsou zde zastoupeni ještěrkou obecnou. Vhodné hnízdící podmínky zde nachází řada druhů ptáků jako: chřástal polní, ťuhýk šedý, ťuhýk obecný, pěnice pokřovní, pěnice černohlavá a pěnice vlašská, dále budníček menší a větší, bramborníček hnědý, skřivan polní, hrdlička divoká, kukačka obecná aj.

Historie

Území bylo v minulosti využíváno jako jednosečná louka, občas přepásána. Po převodu drobné údržby na kolektivní hospodaření byla pastva zintenzivněna a louky byly občas pohnojeny s důsledky následného ústupu zvláště chráněných druhů.

Území je pravidelně jednou ročně koseno, pastva skotu není vhodná. Území je ohroženo nedodržováním ochranného režimu, porušováním zákazu pastvy.

Přírodní památka UVEZENÉ

Dubohabrový les o výměře 14,3900 ha, se nachází 2,5 km jihovýchodně od obce Horní Němčí v nadmořské výšce 500 až 575 m.n.m. a katastru obce Horní Němčí. Zřízeno Vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 1.8.1991.

Geologické poměry

Geologický podklad tvoří karpatský flyš, půda je středně hluboká, kyprá, humózní, dobře zásobená vodou. Vyskytují s zde četné pramenné vývěry a sesuvy půdy. Reliéf terénu je velmi členitý.

Ochrana

Lesní porost s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů nižších poloh Bílých Karpat. Hlavním důvodem ochrany je zachování bohaté směsi listnatých dřevin, které zároveň dokladují dřívější hospodaření v lesích pařezinovým způsobem. Lokalita je geologickou ukázkou vrstevných pramenů ve svážném území, které je typické pro flyšové horniny Bílých Karpat.

Botanika

V bylinném patře se dominantně vyskytuje česnek medvědí a ostřice chlupatá, dále zde roste např. lilie zlatohlavá, okrotice dlouholistá a lýkovec jedovatý.

Zoologie

Ornitofauna je zastoupena typickými druhy jako je kukačka obecná, budníček lesní, budníček menší, budníček větší, holub hřivnáč, strakapoud prostřední, strakapoud malý, strakapoud velký, žluna zelená, šoupálek dlouhoprstý, šoupálek krátkoprstý, brhlík lesní, lejsek šedý, žluva hajní, sýkora koňadra a další druhy sýkor.

Historie

V minulosti se v porostech hospodařilo především výběrovým způsobem, neboť území je díky sesuvům a prameništím těžko přístupné.

Lesnictví

Lesní porost je tvořen dvěma etážemi, vyskytuje se zde bohatá směs dřevin dubu zimního, buku lesního, javoru klenu, habru obecného, topolu osiky, břízy bělokoré, javoru babyky a jasanu ztepilého.

Bohatá směs původních druhů dřevin byla dosažena díky dřívějšímu způsobu hospodaření v lesích (tzv. pařezinový způsob), jehož výsledkem je z hlediska ochrany přírody velmi cenné společenstvo. Porost ponechán bez zásahů.

Přírodní památka ZA LESEM

Fragment komplexu pastvin na Lesné s terénní mokřadní depresí o výměře 1,2200 ha asi 3,5 km jihovýchodně od obce Horní Němčí. Rozkládá se v nadmořské výšce 600 m.n.m. v katastru obce Horní Němčí. Zřízeno Vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti dne 1.8.1991.

Geologické poměry

Karpatský flyš s půdou hnědou, oglejenou, hlinitou až jílovitohlinitou.

Ochrana

Jediná lokalita šafránu bělokvětého v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Botanika

V minulosti květnatá louka s jedinou bělokarpatskou lokalitou hořce bezlodyžného (Kochova). Ještě před zajištěním ochrany byla lokalita zdevastována intenzivním hnojením a pastvou. Z významnějších druhů zůstal zachován pouze šafrán bělokvětý.

Zoologie

Ze vzácných druhů obojživelníků se v mokřadu vyskytuje čolek obecný, čolek horský a rosnička zelená.

Historie

Původně jednosečná louka. Od 70. let intenzivně hnojena jak min. hnojivy, tak různými kaly a kejdou, také intenzivně pasena. Tím byla zničena jedna ze dvou lokalit hořce Kochova, v ČR. Populace šafránu bělokvětého negativní zásahy přečkala, nicméně má sestupnou tendenci, v roce 1992 byla lokalita oplocena a pastva vyloučena.

Kosit jednou ročně, zákaz hnojení a pastvy. Na zachování šafránu bělokvětého bude realizován záchranný program.

Lokality v katastru obce Horní Němčí vyčleněné z ochranné zóny

"Pod mezihájím""Luh", která byla vyhlášena v roce 1956 a byl zde výskyt tořiče čmelákovitého a koulenky prodloužené. Pro území nebyl stanoven žádný management, bylo ponecháno bez zásahu (jako většina tehdy vyhlášených rezervací v celé republice) a časem proto došlo k zarostení území náletem keřových a stromových dřevin a vymizení rostlin, které byly předmětem ochrany. Územní ochrana byla proto zrušena a lokality byly vyřazeny ze sítě chráněných území.

Zajímavé chráněné území v nejbližším okolí obce Horní Němčí

Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky, jsou květnaté louky, které se nachází 4 km jižně od obce Horní Němčí v katastru obce Slavkov. Chráněny pro druhově bohaté květnaté louky komplexu Lesná, na kterých se nachází řada ohrožených druhů rostli, např. střevíčník pantoflíček, vstavač mužský, vojenský, kukačka, dále pětiprstka žežulník, prstnatec listenatý, bezový, hlavinka horská, vemeník dvoulistý, kozinec dánský, kosatec trávolistý a řada vzácných druhů motýlů.

Národní přírodní rezervace Porážky, je rozsáhlý komplex typických bělokarpatských luk s rozptýlenými dřevinami, především dubem, o výměře 49,7605 ha, které se nachází až 1,5 km od obce Vápenky, v katastru obce Slavkov, Nová Lhota. Je snaha zachovat přirozené luční společenství s výskytem všivce statného na jediné původní lokalitě v ČR a s bohatým výskytem řady dalších ohrožených druhů rostlin, jako např. střevíčník pantoflíček, prstnatec bezový, vstavač mužský, vojenský, hlavinka horská, pětiprstka žežulník, tořič čmelákovitý, kosatec různobarevný, trávolistý, hvozdík pyšný, len žlutý aj. Ze zoologického hlediska je to zajímavé území lesostepního charakteru s výskytem typických druhů hájů a lesních okrajů, vyskytují se zde ohrožené druhy bezobratlých živočichů např. jasoň dymnivkový, modrásek modrolesklý, perleťovec dvouřadý, kopřivový, žluťásek barvoměnný, bělopásek topolový, vzácná majka Meloe rugosus, píďalka Coenocalpe lapidata a několik vzácných druhů můr. Ze vzácných ptáků zde najdete křepelku polní, skřivana lučního, chřástala polního a byl zaznamenán i ojedinělý výskyt kulíška nejmenšího. Taky zde byl za lovu pozorován orel královský a orel křiklavý.

Přírodní památka Sviní hnízdo, jsou dva lesní porosty s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů nižších poloh Bílých Karpat, které se rozkládají u obce Vápenky, v katastru obce Slavkov. Vyskytují se zde typičtí zástupci flóry a fauny dubohabrových lesů z nichž někteří patří mezi druhy ohrožené.

V bylinném patře se vyskytuje ostřice chlupatá, kyčelnice cibulkonosná, mařinka vonná, z orchidejových- bradáček vejčitý, vstavač bledý a kruštík. Z ornitofauny je zaznamenán výskyt lejska bělokrkého, včelojeda lesního a čápa černého.

Kontakt

Obecní úřad
Horní Němčí 113
68764 Horní Němčí
Telefon: 572648821
E-mail: obec@horninemci.cz
ID Datové schránky: ksdbq3r

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
jasno 28 °C 19 °C
čtvrtek 20. 6. oblačno 31/19 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 23/14 °C
sobota 22. 6. jasno 23/11 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:166
TÝDEN:579
CELKEM:1056281

Horní Němčí
  • 1261První písemná zmínka

  • 826Počet obyvatel

  • 340Metrů nad mořem

  • 1805Hektarů

Obec Horní Němčí

Obec Horní Němčí se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy na úpatí Bílých Karpat pod Velkou Javořinou v nadmořské výšce 340 m. První písemnou zmínkou o obci je Zakládací listina cisterciáckého kláštera ve Vizovicích z roku 1261, ve které je uvedena jako jedna z hranic darovaných statků - "Nemtschi potok". Za dlouhá staletí nadvlády šlechty se v pestré historii vystřídalo v obci 22 šlechtických rodů, nejdéle z nich Liechtensteinové a následkem majetkových poměrů obec patřila ke čtyřem panstvím a šesti statkům.